Website      :      www.centjesveiling.nl

E-mail         :     info@centjesveiling.nl

WhatsApp  :   06 51 90 50 33

 

 

                                                         Veilingsite "De Centjesveiling"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ervaar het verschil !

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX            

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

1.3 Gebruiker: de Consument die de website www.centjesveiling.nl bezoekt en zich registreert.

1.4 Bieder: de Gebruiker die meedoet aan een veiling door te bieden dan wel gebruik te maken van de ‘Direct kopen’-functie teneinde het op de betreffende Veiling aangeboden product, arrangement en/of dienst proberen te winnen dan wel te kopen.

1.5 Veiling: de online veiling via de veilingsite "De Centjesveiling" voor de verkoop van een product, dienst en/of arrangement.

1.6 Aanbieder: de daadwerkelijke aanbieder van het product of de dienst.

1.7 Biedcredits: betaalmiddel waarmee op veilingsite "De Centjesveiling.nl biedingen kunnen worden gedaan.

1.8 Gratis credits: gratis verkregen credits waarmee biedingen kunnen worden gedaan.

1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.11 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.12 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.13 Dag: kalenderdag.

1.14 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

1.15 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2: Identiteit

Naam ondernemer      :     E. H. El Ghalbzouri

Handelsnaam               :     Veilingsite "De Centjesveiling"

Adres                              :    Schoeplaan   85   (Let op : Dit is geen bezoekadres)

Postcode en plaats      :    2516 WC  Den Haag

KvK nummer                 :     62466763

BTW nummer               :    NL146114723B01

Website                         :     www.centjesveiling.nl

WhatsApp                     :     06 51 90 50 33

E-mailadres                  :     info@centjesveiling.nl

 

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens ondernemer.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit overeenkomsten voortgekomen deelovereenkomsten c.q. vervolgovereenkomsten.

3.3 Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

3.4 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3.5 Door registratie www.centjesveiling.nl verklaart de Gebruiker in te stemmen met de algemene voorwaarden van Centjesveiling.nl.

3.6 Centjesveiling.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als dit in de bekendmaking wordt vermeld.

3.7 Kennelijke drukfouten en verschuivingen zijn niet bindend voor Centjesveiling.nl.

 

Artikel 4: Registratie

4.1 Deelname aan veilingen van Centjesveiling.nl is alleen mogelijk na verplichte registratie zoals voorgeschreven door Centjesveiling.nl.

4.2. Registratie en deelname aan veilingen is uitsluitend toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder.

4.3 Door registratie bij De Centjesveiling verklaart de Gebruiker in te stemmen met de inhoud en toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Centjesveiling.nl.

4.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van Centjesveiling.nl een gebruikersnaam, een wachtwoord en geboortedatum te verstrekken.

Optioneel kunnen bij de registratie ook de NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer)  worden verstrekt. De NAW-gegevens zijn dus niet verplicht bij het registreren, maar bespoedigen wel de verzending van de gewonnen kavel(s).

Centjesveiling.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van verstrekking van onjuiste gegevens.

4.5 De Gebruiker is verplicht om, in geval van wijziging(en) in een of meer van de (verplichte) doorgegeven gegevens, per omgaande Centjesveiling.nl van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen.

4.6 Iedere Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en de daarbij behorende inloggegevens. Iedere Gebruiker dient de gegevens zorgvuldig te bewaren. De Gebruiker zal de gegevens in geen geval doorgeven aan derden.

4.7 Centjesveiling.nl is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onzorgvuldig bewaren van de inloggegevens. De Gebruiker vrijwaart Centjesveiling.nl voor enige schade die door derden als gevolg van deze onzorgvuldigheid van Gebruiker is ontstaan.

4.8 Een registratie kan op elk moment via het eigen account door Gebruiker met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor de Gebruiker zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een registratie en onverminderd bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

4.9 Het is de Gebruiker niet toegestaan om meerdere accounts te beheren en/of te registreren. Per huishouden zijn maximaal twee accounts toegestaan. Bij constatering van meerdere accounts, worden alle accounts van de betreffende Gebruiker en / of het betreffende huishouden direct geblokkeerd.

 

Artikel 5: Biedcredits

5.1. Voor deelname aan de veilingen van Centjesveiling.nl kan uitsluitend gebruikt worden gemaakt van Biedcredits en gratis credits.

5.2 Biedcredits kunnen uitsluitend worden gekocht op de website van Centjesveiling.nl.

5.3 Biedcredits en/of gratis credits kunnen niet worden geretourneerd, noch kunnen zij te gelde worden gemaakt dan wel worden uitbetaald.

5.4 Biedcredits en gratis credits hebben een onbeperkte geldigheidsduur, maar vervallen bij eventuele opheffing van de website en / of eigendomsoverdracht.

5.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het gebruik van biedcredits.

5.6 Bij deelname aan de veilingen worden altijd eerst de door Gebruiker aangeschafte biedcredits ingezet. Pas als de Gebruiker alle aangeschafte biedcredits heeft ingezet, zullen de gratis credits worden ingezet.

 

Artikel 6: Veiling

6.1 De veilingen van Centjesveiling.nl zijn slechts toegankelijk voor de bij Centjesveiling.nl geregistreerde Gebruiker, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd is juridisch bindende overeenkomsten te sluiten.

6.2 Centjesveiling.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite voor een Gebruiker te verbieden.

6.3 Centjesveiling.nl is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het aanbod zolang de veiling niet is gestart.

6.4 Het kortingspercentage van 95% dat staat vermeld op de website is slechts een indicatie van de mogelijke korting op de winkelprijs. Het percentage geldt voor een of meerdere door Centjesveiling.nl geselecteerde veilingen. Dit kortingspercentage geldt in geen geval voor andere veilingen, en hier kan derhalve op geen enkele manier aanspraak op worden gemaakt. De winkelprijs wordt door Centjesveiling.nl vastgesteld en kan niet door Gebruiker worden gewijzigd. 

6.5 Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, waardoor Centjesveiling.nl niet verplicht en gehouden is om aan de hoogste bieder de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien de prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.

6.6 Bij onduidelijkheid over de inhoud / kwalificaties van een product, is de informatie van Centjesveiling.nl leidend.

6.7 Ieder bod dat door een Gebruiker wordt uitgebracht, leidt tot een veilingovereenkomst tussen de Gebruiker en centjesveiling.nl.

6.8 Ieder hoogste bod leidt tot een voorwaardelijke koopovereenkomst tussen de Gebruiker en Centjesveiling.nl. De hoogste bieder, de winnaar van de veiling, heeft gedurende vijf (5) dagen (5x24=120 uur) de mogelijkheid om het product en/of dienst af te nemen voor het door hem geplaatste hoogste bod. Maakt hij van deze mogelijkheid gebruik, pas dan ontstaat er een koopovereenkomst tussen de Gebruiker en centjesveiling.nl waarop de Algemene Voorwaarden van Centjesveiling.nl van toepassing zijn.

6.9 Indien voornoemde Gebruiker niet binnen vijf (5) dagen (5x24=120 uur)  van voornoemde mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, vervalt het recht van de Gebruiker om het product en /of dienst af te nemen voor het door hem geplaatste hoogste bod waarmee hij de veiling heeft gewonnen.

6.10 In het geval van dringende redenen, uitsluitend ter beoordeling van Centjesveiling.nl, heeft Centjeseiling.nl het recht een veiling vroegtijdig te beëindigen.

6.11 Biedingen kunnen worden gedaan vanaf € 0,01. Bij elk bod wordt de prijs van de veiling met € 0,01 verhoogd.

6.12 Elke veiling op Centjesveiling.nl bestaat uit 2 identieke producten. Eén met de mogelijkheid een biedrobot in te zetten, en het andere identieke product heeft die mogelijkheid niet, en zullen er gedurende het veilingproces handmatig biedingen moeten worden uitgebracht op het betreffende product.

6.13 Bij elk uitgebracht bod verkleurd en loopt de voortgangsbalk steeds voller. Net zolang tot de minimumopbrengst behaald is, dan tikt de volgelopen voortgangsbalk de 100% aan, waarna de veiling onmiddelijk, en zonder dat er extra biedseconden bij komen, sluit. Vervolgens wordt de laatste, dus de hoogste bieder als winnaar aangewezen, wint de veiling en ontvangt ook het product. Tijdens de veiling geeft de voortgangsbalk een indicatie over de duur van de veiling en de prijs van het te veilen product.

6.14 In geval van een technische storing die van invloed is op (onderdelen van) de website en waarvan de oorzaak buiten de macht van Centjesveiling.nl ligt, worden de veilingen gepauzeerd en pas na de storing hervat. Eventuele veilingen die onterecht zijn gesloten worden nietig verklaard en de geplaatste biedingen worden geretourneerd.

 

Artikel 7: Direct kopen functie

7.1 Met de ‘Direct kopen’-functie biedt Centjesveiling.nl de Gebruiker de mogelijkheid om tijdens of na afloop van de veiling tot aankoop van het gewenste product, arrangement en/of dienst over te gaan.

7.2 De ‘Direct kopen’-functie is uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde gebruikers van       Centjesveiling.nl.

7.3 Indien de Gebruiker geen bod heeft gedaan op de veiling, geldt de prijs die staat vermeld bij de “Direct kopen’- button.

7.4 Indien de Gebruiker een of meerdere biedingen heeft gedaan, wordt de verkoopprijs van het betreffende product en/of dienst bij de ‘Direct kopen’-functie verlaagd. De verlaging wordt bepaald op basis van het aantal biedingen vermenigvuldigd met het bedrag per gebruikte biedcredit. Dit bedrag kan te allen tijde door Centjesveiling.nl worden gewijzigd c.q. aangepast.

7.5 Indien gratis credits zijn ingezet bij het plaatsen van biedingen,  wordt in de ‘Direct kopen’-functie geen prijsverlaging verkregen.

7.6 De ‘Direct kopen’-functie is tot 24 uur na het sluiten van de veiling beschikbaar. De ‘Direct kopen’-functie is niet beschikbaar bij veilingen waarbij biedcredits worden geveild.

7.7 Centjesveiling.nl behoudt ten allen tijde het recht om producten en /of diensten uit te sluiten van de ‘Direct kopen’ – functie.

 

Artikel 8 Koop en betaling

8.1 Wanneer de Gebruiker door het plaatsen van het hoogste bod de winnaar van de veiling is geworden dan wel gebruik heeft gemaakt van de ‘Direct kopen’-functie, ontvangt deze Gebruiker een bevestigingsmail met daarin verdere details over de afhandeling van de koop.

8.2 Betaling door de Gebruiker vindt plaats via Centjesveiling.nl, tenzij anders vermeld in de bevestigingsmail.

8.3 Bij betaling via Centjesveiling.nl kan Gebruiker kiezen uit verschillende betaalmethodes.

8.4 De betalingstermijn voor een gewonnen veilingproduct en/of dienst is vijf (5) dagen (5x24=120 uur) en dient plaats te vinden op de wijze en in de valuta zoals in de bevestiging door Centjesveiling.nl aangegeven, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1 De Gebruiker krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de Gebruiker is ontvangen.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan de webwinkel retourneren, conform de door de webwinkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3 De Ondernemer kan de volgende producten van het herroepingsrecht mits de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  • producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1 De Gebruiker erkent dat de website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Centjesveiling.nl, licentiegevers en/of andere afnemers van de website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, handelsnaamrechten en octrooien.

10.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden, verleent centjesveiling.nl aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Centjesveiling.nl, substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

10.3 Niets van wat in deze Algemene voorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen.

10.4 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, de Auteurswet.

10.5 Het is de Gebruiker verboden om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Artikel 11: Levering

11.1 Gebruiker is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Ondernemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

11.2 Zodra het gekochte door de Gebruiker in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Aanbieder naar Gebruiker.

11.3 Indien Gebruiker afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ondernemer gerechtigd de zaak voor rekening en risico van Gebruiker op te slaan.

11.4 Een door Ondernemer opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Ondernemer heeft geen invloed op levertijden en/of fouten die gemaakt worden door de bezorgdiensten.

11.5 Ondernemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1 Kan Ondernemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door Gebruiker geleden schade.

12.2 Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Ondernemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Gebruiker kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Ondernemer.

12.3 Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat Aanbieders waarvan Ondernemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Ondernemer voldoen, tenzij zulks aan Ondernemer te verwijten is.

12.4 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Ondernemer niet aan zijn verplichtingen jegens Gebruiker kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.5 Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

13.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Ondernemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 14: Klachtenregeling

14.1 Gebruiker is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Ondernemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ondernemer in staat is hierop adequaat te reageren.

14.2 Is een klacht gegrond, dan is Ondernemer gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

Artikel 15: Ongeldigheid van een of meer bepalingen

15.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden.

15.2 Indien en voor zover een bepaling uit de Algemene voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, verbinden partijen zich alsdan om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.


Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

16.2 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 17: Forumkeuze

17.1 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te 's Gravenhage.

 

Website      :      www.centjesveiling.nl

E-mail         :     info@centjesveiling.nl

WhatsApp   :   06 51 90 50 33

 

 

                                                                             Veilingsite "De Centjesveiling"

                                                                                                                                                                                            Ervaar het verschil !