Website      :      www.centjesveiling.nl

E-mail         :     info@centjesveiling.nl

WhatsApp  :   06 51 90 50 33

 

 

                                                         Veilingsite "De Centjesveiling"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ervaar het verschil !

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX            

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand tussen koper en verkoper bemiddelt in het veilen van producten en/of diensten. Tevens regelt de ondernemer het betalingsverkeer tussen koper en verkoper. De ondernemer: De Centjesveiling.nl is geen partij in deze. De ondernemer bemiddelt slechts tussen koper en verkoper door veilingen te organiseren.

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

1.3 Gebruiker: de Consument die de website www.centjesveiling.nl bezoekt en zich registreert.

1.4 Bieder: de Gebruiker die meedoet aan een veiling door te bieden teneinde het op de betreffende veiling aangeboden product, arrangement en/of dienst proberen te winnen.

1.5 Veiling: de online veiling via de veilingsite "De Centjesveiling" voor de verkoop van een product, dienst en/of arrangement.

1.6 Aanbieder: de daadwerkelijke aanbieder van het product of de dienst.

1.7 Biedcredits: betaalmiddel waarmee op veilingsite "De Centjesveiling.nl biedingen kunnen worden gedaan.
De bieder schaft geen biedcredits aan. De bieder krijgt bij het registreren op de website : De Centjesveiling.nl, 20000 credits om te kunnen bieden op artikelen. Dit is gedaan, aangezien de website nog niet dusdanig is aangepast dat de bieder zelf een bod kan invullen. Derhalve moet dit door middel van een druk op de knop: BIEDEN. Daarvoor zijn er dus biedcredits nodig.

1.8 Een kavel ter veiling aanbrengen / adverteren is kosteloos.
Bieden is kosteloos.
Bij het sluiten van een veiling, en bij een geslaagde overdracht van het artikel van de verkoper naar de koper, betaalt de verkoper 10% opgeld aan Centjesveiling.nl. Dit wordt verrekend en ingehouden op de opbrengst van de veiling.
De koper betaalt 5% opgeld aan Centjesveiling.nl. Dit komt bovenop de kavelprijs.

1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.12 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

1.13 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer:

Naam ondernemer : E. H. El Ghalbzouri

Handelsnaam : Veilingsite "De Centjesveiling"

Adres : Schoeplaan 85 (Let op : Dit is geen bezoekadres)

Postcode en plaats : 2516 WC Den Haag

KvK nummer : 62466763

BTW nummer : NL146114723B01

IBAN-nummer : NL52INGB0005979231

Website : www.centjesveiling.nl

WhatsApp : 06 51 90 50 33

E-mailadres : info@centjesveiling.nl

Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens ondernemer.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit overeenkomsten voortgekomen deelovereenkomsten c.q. vervolgovereenkomsten.

3.3 Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

3.4 Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3.5 Door registratie www.centjesveiling.nl verklaart de Gebruiker in te stemmen met de algemene voorwaarden van Centjesveiling.nl.

3.6 Centjesveiling.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als dit in de bekendmaking wordt vermeld.

3.7 Kennelijke drukfouten en verschuivingen zijn niet bindend voor Centjesveiling.nl.

Artikel 4: Registratie

4.1 Deelname aan veilingen van Centjesveiling.nl is alleen mogelijk na verplichte registratie zoals voorgeschreven door Centjesveiling.nl.

4.2. Registratie, adverteren en deelname aan veilingen is uitsluitend toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder.

4.3 Door registratie bij De Centjesveiling verklaart de Gebruiker in te stemmen met de inhoud en toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Centjesveiling.nl.

4.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van Centjesveiling.nl een gebruikersnaam, een wachtwoord en geboortedatum te verstrekken.

Optioneel kunnen bij de registratie ook de Naw-gegevens (Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) worden verstrekt. De Naw-gegevens zijn dus niet verplicht bij het registreren, maar bespoedigen wel de verzending van de gewonnen kavel(s).

Centjesveiling.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van verstrekking van onjuiste gegevens.

4.5 De Gebruiker is verplicht om, in geval van wijziging(en) in een of meer van de (verplichte) doorgegeven gegevens, per omgaande Centjesveiling.nl van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen.

4.6 Iedere Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en de daarbij behorende inloggegevens. Iedere Gebruiker dient de gegevens zorgvuldig te bewaren. De Gebruiker zal de gegevens in geen geval doorgeven aan derden.

4.7 Centjesveiling.nl is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onzorgvuldig bewaren van de inloggegevens. De Gebruiker vrijwaart Centjesveiling.nl voor enige schade die door derden als gevolg van deze onzorgvuldigheid van Gebruiker is ontstaan.

4.8 Een registratie kan op elk moment via het eigen account door Gebruiker met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor de Gebruiker zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een registratie en onverminderd bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

4.9 Het is de Gebruiker niet toegestaan om meerdere accounts te beheren en/of te registreren. Per huishouden is maximaal één account toegestaan. Bij constatering van meerdere accounts, worden alle accounts van de betreffende Gebruiker en / of het betreffende huishouden direct geblokkeerd.

Artikel 5: Biedcredits

5.1. Voor deelname aan de veilingen van Centjesveiling.nl kan uitsluitend gebruikt worden gemaakt van Biedcredits, Na registratie worden de biedcredits direct bijgeschreven.

5.2 Biedcredits kunnen niet te gelde worden gemaakt dan wel worden uitbetaald.

5.3 Biedcredits hebben een onbeperkte geldigheidsduur, maar vervallen bij eventuele opheffing van de website en / of eigendomsoverdracht.

Artikel 6: Veiling

6.1 De veilingen van Centjesveiling.nl zijn slechts toegankelijk voor de bij Centjesveiling.nl geregistreerde Gebruiker, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd is juridisch bindende overeenkomsten te sluiten.

6.2 Centjesveiling.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite voor een Gebruiker te verbieden.

6.3 Centjesveiling.nl is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het aanbod zolang de veiling niet is gestart.

6.4 Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, waardoor Centjesveiling.nl niet verplicht en gehouden is om aan de hoogste bieder de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien de prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.

6.5 Bij onduidelijkheid over de inhoud / kwalificaties van een product, is de informatie van Centjesveiling.nl leidend.

6.6 Ieder bod dat door een Gebruiker wordt uitgebracht, leidt tot een veilingovereenkomst tussen de Gebruiker en centjesveiling.nl.

6.7 Ieder hoogste bod leidt tot een voorwaardelijke koopovereenkomst tussen de Gebruiker en Centjesveiling.nl. De hoogste bieder, de winnaar van de veiling, heeft gedurende vijf (5) dagen (5x24=120 uur) de mogelijkheid om het product en/of dienst af te nemen voor het door hem geplaatste hoogste bod. Maakt hij van deze mogelijkheid gebruik, pas dan ontstaat er een koopovereenkomst tussen de Gebruiker en centjesveiling.nl waarop de Algemene Voorwaarden van Centjesveiling.nl van toepassing zijn.

6.8 Indien voornoemde Gebruiker niet binnen vijf (5) dagen (5x24=120 uur) van voornoemde mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, vervalt het recht van de Gebruiker om het product en /of dienst af te nemen voor het door hem geplaatste hoogste bod waarmee hij de veiling heeft gewonnen.

6.9 In het geval van dringende redenen, uitsluitend ter beoordeling van Centjesveiling.nl, heeft Centjeseiling.nl het recht een veiling vroegtijdig te beëindigen.

6.10 Biedingen kunnen worden gedaan vanaf een bepaalde startprijs. Meestal bepaald door de verkoper/adverteerder. Bij elk bod wordt de prijs van de veiling, afhankelijk van de waarde van het kavel, en / of afhankelijk van de wens van de verkoper / adverteerder met een vast bedrag verhoogd.

6.11 In geval van een technische storing die van invloed is op (onderdelen van) de website en waarvan de oorzaak buiten de macht van Centjesveiling.nl ligt, worden de veilingen gepauzeerd en pas na de storing hervat. Eventuele veilingen die onterecht zijn gesloten worden nietig verklaard en de geplaatste biedingen worden ongedaan gemaakt en dient het artikel opnieuw te worden geveild.

6.12 Er kan, en mag met allerhande artikelen geadverteerd worden, zowel particulier als zakelijk. Dit geldt niet voor verboden artikelen, zoals wapens of leveranties om dit te vervaardigen, of andere goederen waarmee schade aangericht kan worden aan de maatschappij in zijn geheel.

Er mag ook niet geadverteerd worden met gestolen goederen, dit in verband met heling, of goederen aanbieden die onrechtmatig zijn verkregen.

Daarbij geldt dat vanwege bepaalde aspecten er alleen non-food artikelen verkocht kunnen en mogen worden op Centjesveiling.nl.

Artikel 7: Direct kopen functie

7.1 De "Direct kopen" functie is vanwege het huidige veilingsysteem niet van toepassing, en zal op een later moment worden verwijderd.

Artikel 8 Koop en betaling

8.1 Wanneer de Gebruiker door het plaatsen van het hoogste bod de winnaar van de veiling is geworden, ontvangt deze Gebruiker een bevestigingsmail met daarin de verdere details over de afhandeling van de koop.

8.2 Betaling van de gewonnen veiling(en) door de Gebruiker vindt plaats via Centjesveiling.nl.

8.3 Betaling van de gewonnen veiling(en) op Centjesveiling.nl geschiedt door middel van een te ontvangen factuur.
 

Koper maakt, na ontvangst van de factuur, de veilingprijs van de gewonnen kavel(s) over naar Centjesveiling.nl.
 

Centjesveiling.nl seint de verkoper in over het binnengekomen veilinggeld, en verstrekt daarbij, en in overleg met de verkoper,  het telefoonnummer of het e-mailadres van de verkoper aan de koper.
 

Koper en verkoper kunnen vervolgens onderling afspraken maken over het ophalen of het verzenden van de gewonnen kavel(s).

Na het overhandigen of het verzenden van het gewonnen kavel(s) van de verkoper aan de koper, wordt de kavelprijs, verminderd met 10% opgeld, overgemaakt op het, nader aan Centjesveiling.nl te verstrekken rekeningummer van de verkoper.   

8.4 De betalingstermijn voor een gewonnen veilingproduct en/of dienst is vijf (5) dagen (5x24=120 uur) en dient plaats te vinden op de wijze en in de valuta zoals in de bevestiging door Centjesveiling.nl aangegeven, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1 Koper krijgt van de verkoper het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de Gebruiker is ontvangen. Over herroepingsrecht dienen tussen koper en verkoper onderling afspraken te worden gemaakt.

Centjesveiling.nl is geen partij in deze, maar bemiddeld slechts door veilingen te organiseren, gelden veilig te stellen en betalingsverkeer te regelen tussen koper en verkoper.
Derhalve kan er bij Centjesveiling.nl geen beroep worden gedaan op herroepingsrecht.

Hier volgen instructies en voorbeelden van het herroepingsrecht:

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies, en de gemaakte afspraken.

9.3 De verkoper kan de volgende producten van het herroepingsrecht uitsluiten mits de verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1 De Gebruiker erkent dat de website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Centjesveiling.nl, licentiegevers en/of andere afnemers van de website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankenrechten, naburige rechten, merkrechten, handelsnaamrechten en octrooien.

10.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden, verleent centjesveiling.nl aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het formaat zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Het is niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Centjesveiling.nl, substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

10.3 Niets van wat in deze Algemene voorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker te verlenen.

10.4 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, de Auteurswet.

10.5 Het is de Gebruiker verboden om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 11: Levering

11.1 Gebruiker is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

11.2 Zodra het gekochte door de Gebruiker in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Aanbieder naar Gebruiker.

11.3 Indien Gebruiker afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ondernemer gerechtigd de zaak voor rekening en risico van Gebruiker op te slaan.

11.4 Een door Ondernemer opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Ondernemer heeft geen invloed op levertijden en/of fouten die gemaakt worden door de bezorgdiensten.

11.5 Ondernemer is gerechtigd, na overleg met koper en verkoper, de zaken in gedeelten te laten leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Kan Ondernemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door Gebruiker geleden schade.

12.2 Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Ondernemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Gebruiker kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Ondernemer.

12.3 Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat Aanbieders waarvan Ondernemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Ondernemer voldoen, tenzij zulks aan Ondernemer te verwijten is.

12.4 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Ondernemer niet aan zijn verplichtingen jegens Gebruiker kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.5 Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

13.2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Ondernemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14: Klachtenregeling

14.1 Gebruiker is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Ondernemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Ondernemer in staat is hierop adequaat te reageren.

14.2 Is een klacht gegrond, dan is Ondernemer gehouden de bemiddeling tussen koper en verkoper te herstellen en eventueel opnieuw op te starten.

Artikel 15: Ongeldigheid van een of meer bepalingen

15.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden.

15.2 Indien en voor zover een bepaling uit de Algemene voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, verbinden partijen zich alsdan om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

16.2 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 17: Forumkeuze

17.1 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage.

 

Website      :      www.centjesveiling.nl

E-mail         :     info@centjesveiling.nl

WhatsApp   :   06 51 90 50 33

 

 

                                                                             Veilingsite "De Centjesveiling"

                                                                                                                                                                                            Ervaar het verschil !